Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[1]MJ12, [2]CốcCốc,
Hoakey Distant
Gãy cu vì tai nạn xxx

Re: Share Mod Đóng Dấu Ảnh (Watermark) Ngon

#1

Chú ý đầu tiên rằng mod này rất tốn băng thông nên hãy cân nhắc trước khi dùng.
Tạo folder tên "dongdau" rồi upload logo của bạn lên ( logo có dạng logo.png)
Cũng trong folder đó tạo file "watermark.php" với nội dung sau:
 1. $image = $_GET['img'];
 2. $minwidth = 100;
 3. $imagetype = getimagesize($image);
 4. switch ($imagetype['mime']) {
 5. case "image/jpeg":
 6. $im = imagecreatefromjpeg($image);
 7. break;
 8. case "image/png":
 9. $im = imagecreatefrompng($image);
 10. break;
 11. case "image/jpg":
 12. $im = imagecreatefrompng($image);
 13. break;
 14. }
 15.  
 16. $imagewidth = imagesx($im);
 17. if($imagewidth <= $minwidth){
 18. header("Content-Type: image/gif");
 19. $anh=fopen($image,"r");
 20. fpassthru($anh);
 21. }
 22. else {
 23. $stamp = imagecreatefrompng('logo.png');
 24. $marge_right = 5;
 25. $marge_bottom = 5;
 26. $sx = imagesx($stamp);
 27. $sy = imagesy($stamp);
 28.  
 29. imagecopy($im, $stamp, imagesx($im) - $sx - $marge_right, imagesy($im) - $sy - $marge_bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp));
 30.  
 31. header('Content-type: image/png');
 32. imagepng($im);
 33. }

Mở incfiles/class/bbcode.php tìm :
 1. $var = preg_replace('#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/quote\]#si','\2', $var);


Thêm phía dưới:
 1. $var = preg_replace('#\[imga](.+?)\[/imga]#is', '<center><img src="/dongdau/watermark.php?img=http:/ /$1" alt="" />
 2. [<a href="http://$1">Tải ảnh gốc</a>]</center>
 3. ',$var);


Lưu lại là xong.

Tool tạo logo: Click here
Nguồn: KenAn Ddvn
  Tổng số: 1
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 12 | Language: VN (Change)