Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[1]MJ12, [1]CốcCốc,
thuykk thuykk
Mod tpl wap free.pm

Re: Share template hayso1 chuẩn seo cho xviet

#1

Vừa mod xog tpl hayso1 nhưng không có tiền kích hoạt tpl...để share từng cái một
demo: http://testthuykk.hayvn.mobi

¤Đầu tiên là header[text]<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="vi">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta name="keywords" content="[func:keywords]"/>
<meta name="description" content="[func:description]"/>
<meta name="robots" content="all,index,follow" />
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta http-equiv="content-language" content="vi" />
<link rel="shortcut icon" href="http://mzui.mobie.in/icon/apk.png" />
<title>[func:title]</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://testthuykk.ovn.mobi/style.css" media="all,handheld"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://vina4s.mobie.in/tiento.css"/>
<link rel="alternate" type="application/rss xml" title="RSS Feed" href="/feed.rss" />
<link rel="canonical" href="{link_now}" />
</head>
<body>
<div id="header" style="width: 100%;" >
<div id="logo" style="text-align: center;" ><a href="/" title="[func:title]"><img alt="[func:title]" src="http://xviet.mobi/images/logo.png"></a>
</div>
</div><div id="tabmenu">
<ul class="individual">
<li class="menuL"><a href="/"><span>Home</span></a></li>
<li class="menuC"><a href="www.hehe.xviet.mobi"><span>Truyện</span></a></li>
<li class="menuR"><a href="/"><span>Game</span></a></li>
</ul>
</div>
<div class="end_index"></div>
<div class="menu center" style="padding:0px;">
<form action="http://google.com/search" method="get">
<input name="sitesearch" type="hidden" value="http://testthuykk.hayvn.mobi">
<input name="q" type="text" value="" placeholder="Từ khóa..." style="max-width:140px;"/>
<input type="submit" value="Tìm kiếm"/>
</form>
</div>
<div class="list1" align="center">
<div class="tip"><img src="http://dulieu.me/files/9-2014/tip_1.png"> <a href="http://mfile.vn/kudo/474044/ucbrowser"><b>Tải UC Browser - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới, tiết kiệm 90% phí GPRS/3G</b></a></div>
</div>
<div class="main">[/text]
thuykk thuykk
Mod tpl wap free.pm

#2

Xog đến footer [text]<div class="phdr">Liên Kết</div><div class="menu"><a href="http://apk.xviet.mobi" title="wap tai game doc truyen hay">Apk.Xviet.Mobi</a> | <a href="http://xviet.mobi/" title="Wapbuilder Số 1 Việt Nam">Wapbuilder Số 1 Việt Nam</a></div>
<div class="widget">
<div class="phdr">Liên Hệ</div>
<div class="list"><font color="red">Email:</font> <font color="#0066FF">Thuy9x3g@gmail.com</font></div>
</div>
<div id="footer">
© 2015 <a href="/" title="Te tthuykk.hayvn.mobi">Xviet.Mobi {thuykk}</a> <a href="http://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=715cd317-3290-45ee-8107-00d2d9e9ceb7" title="DMCA.com Protection Status" class="dmca-badge"><img src ="http://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120l.png?ID=715cd317-3290-45ee-8107-00d2d9e9ceb7" alt="DMCA.com Protection Status" /></a></div></div><img src="http://dulieu.me/files/9-2014/stat.gif"></a></div></div><a href="http://chkme.com/seo-testthuykk.hayvn.mobi" rel="nofollow" title="SEO Reports for testthuykk.hayvn.mobi"><img src="http://chkme.com/seo-testthuykk.hayvn.mobi.png" title="SEO Reports for testthuykk.hayvn.mobi" alt="SEO Reports for testthuykk.hayvn.mobi"></a>[/text]
thuykk thuykk
Mod tpl wap free.pm

#3

Bài viết [text]<!---bv-->
[baiviet]<div class="breadcrumb-nen"><div class="qdk_breadcrumb" xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"><div class="breadcrumbs" xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"><span class="crumb" style="padding-left:8px;" typeof="v:Breadcrumb"><a href="/" rel="v:url" property="v:title">Home</a></span><span class="crumb" typeof="v:Breadcrumb"><a rel="v:url" property="v:title" href="{baiviet:box:sub:url}" title="Xem tất cả bài viết trong {baiviet:box:sub}">{baiviet:box}</a></span><span class="crumb" typeof="v:Breadcrumb"><a rel="v:url" property="v:title" href="{baiviet:box:sub:url}" title="Xem tất cả bài viết trong {baiviet:box:sub}">{baiviet:box:sub}</a></span></div><!-- .breadcrumbs --></div></div><div class="post_info"><span class="ribbon ribbon_new"></span><div class="post_thumb"><img width="86" height="88" src="http://xviet.mobi/images/logo.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="{baiviet:name}" itemprop="image" /></div><div class="post_title"><h1>{baiviet:name}</h1></div><div class="info"><span class="post_time">{baiviet:time:2}</span><span class="xuongcuoi"><a title="Xuống Cuối Trang" href="#up" name="down" id="down" ><img src="http://css.hayso1.vn/down.png"></a></span><br><span class="icon_view">{baiviet:view}</span></div><div class="stats"><img src="http://dulieu.me/files/9-2014/rating_on.gif" alt="1 Sao" title="1 Sao" /><img src="http://dulieu.me/files/9-2014/rating_on.gif" alt="2 Sao" title="2 Sao" /><img src="http://dulieu.me/files/9-2014/rating_on.gif" alt="3 Sao" title="3 Sao" /><img src="http://dulieu.me/files/9-2014/rating_on.gif" alt="4 Sao" title="4 Sao" /><img src="http://dulieu.me/files/9-2014/rating_half.gif" alt="5 Sao" title="5 Sao" /></div><div class="clear"></div></div><div class="bai-viet-box"><center><span style="color: #ff0000;">{baiviet:name}</span><h2></center>{baiviet:content}</h2><div class="chiase"><a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=[func:.url]" rel="nofollow" target="_blank" title="Chia sẻ lên Facebook"><img alt="Facebook" src="http://css.hayso1.vn/fb.png"></a><a href="http://plus.google.com/share?url=[func:url]" rel="nofollow" target="_blank" title="Chia sẻ lên Google Plus"><img alt="Google Plus" src="http://css.hayso1.vn/gg.png"></a><a href="http://twitter.com/home?status=[func:url]" rel="nofollow" target="_blank" title="Chia sẻ lên Twitter"><img alt="Twitter" src="http://css.hayso1.vn/tw.png"></a><span class="lendau"><a title="Lên Đầu Trang" href="#down" name="up" id="down" ><img src="http://css.hayso1.vn/up.png"></a></span></div>[/baiviet]<!-- Bài trước, bài sau --><div class="navigation">
<div class="float_left">
<a href="/" rel="prev">Về Trang Chủ</a></div>
<div class="float_right"><a href="/" rel="next">Bài sau</a></div>
<div class="clear"></div></div><! -- tags -- !>
</a></a><div class="menu">Từ khóa trên google: <h3>[tags]<a href="/tag/{tags:key}">{tags:key}</a>,[/tags]</h3></div>
<! -- comment facebook -- !>
</a></a></div><div class="phdr">Bình luận</div>
<div class="menu"><div class="fb-comments" data-href="[func:url]" data-colorscheme="light"
data-numposts="5" data-width="725"></div></div>
<! -- cmm -- !>
</a></a><div class="phdr">Cùng chuyên mục</div>[blogbox:5]<div class="menu"><a href="{blogbox:url}">{blogbox:name}</a></div>[/blogbox]
<! -- nn -- !>
</a></a><div class="phdr">Bạn đã xem chưa?</div>[blogrand:5]<div class="menu"><a href="{blogrand:url}">{blogrand:name}</a></div>[/blogrand][/text]
thuykk thuykk
Mod tpl wap free.pm

#4

Index
[text]<div class="phdr">Bài Mới</div>
[blognew:7]<div class="menu"><img src="http://wapvip.pro/images/orange_dot.png" alt="»" /><a href="{blognew:url}" title="{blognew:name}"><a href="{blognew:url}" title="{blognew:name}">{blognew:name} </a>({blognew:view})</div>[/blognew]</a></a></a><div class="phdr">Nhiều Lượt Xem</div>[bloghot:5]<div class="menu"><img src="http://wapvip.pro/images/orange_dot.png" alt="»" /><a href="{bloghot:url}" title="{bloghot:name}"><a href="{bloghot:url}" title="{bloghot:name}">{bloghot:name}</a>({bloghot:view} Lượt Xem )</div>[/bloghot]</a></a></a>
[cat=<div class="phdr">{cat:name}</div>]<div class="menu"><img src="http://wapvip.pro/images/orange_dot.png" alt="»" /><a href="{cat:sub:url}" title="{cat:sub:name}">{cat:sub:name}</a>[{cat:sub:post}]</div>[/cat][/text] ai dùng cho mình xin text link về apk.xviet.mobi
TrongTin Nặc Danh

#5

kh đê
thuykk thuykk
Mod tpl wap free.pm

#6

Hết tiền
thuykk thuykk
Mod tpl wap free.pm

#7

Template đây nhé
Tập tin đính kèm
Downloads: 183 lần
Đương Độ ‘๑’Ch๏ng Xáng (SV!)
Pro mới nổi
[Đại Ka]

#8

Ông thuykk kiếm bên zaloads ít gì đâu à quan trọng hóa 5k :v
thuykk thuykk
Mod tpl wap free.pm

#9

Đương Độ (28.05.2015 / 12:26)
Ông thuykk kiếm bên zaloads ít gì đâu à quan trọng hóa 5k :v
:v
demo mới: hehe.xviet.mobi
Thang99 69
☔☔☔☔☔

#10

Khổ ghê! Cái temp này tớ dùng đc 2 tháng rùi thưa thým! http://mgame.ngot.in
1 :
thuykk thuykk
Mod tpl wap free.pm

#11

Thang99 (28.05.2015 / 12:44)
Khổ ghê! Cái temp này tớ dùng đc 2 tháng rùi thưa thým! http://mgame.ngot.in
Đó là wapseo,,đây xviet,,template trên xviet đã có đâu
TrongTin Nặc Danh

#12

Thang99 (28.05.2015 / 12:44)
Khổ ghê! Cái temp này tớ dùng đc 2 tháng rùi thưa thým! http://mgame.ngot.in
chú này dùng code chuyển hướng bài viết
phuongk Phương Anh (SV!)
Diana - Nâng niu đàn bướm Việt

#13

Hôm bửa ver3 mình mod nhìn trên android giống lắm. Khác cái btrước bsau và ko có cmt , nếu có thì đảm bảo 100% , Ver 3có 1 Tpl co xềp theo mh mà bọn ws kiu là auto wap/web đó nhưng mà j2me hơi nặng nên thôi :D
Hiện tại ver4 vẩn còn trang đó http://kanshop.hayvn.mobi
thuykk thuykk
Mod tpl wap free.pm

#14

Của mk đi mod lại cho chuẩn seo thôi...mấy bạn có rồi đừng gạch đá @Thang99 nên w mà xin về...mk không share nữa...nhảm
RoSino18k RoSino18k
Chế độ tàu ngầm: BẬT√

#15

quá đẹp so với quy định
1 :
Thang99 69
☔☔☔☔☔

#16

thuykk (28.05.2015 / 13:16)
Đó là wapseo,,đây xviet,,template trên xviet đã có đâu
Phục ôg sát đất! K nói nổi
  Tổng số: 16
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 11 | Language: VN (Change)